Державні стандарти ЗФПО

Стаття 8. 

2. Стандарти фахової передвищої освіти розробляються для кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення змісту та оцінювання результатів освітньої діяльності за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти. Стандарти фахової передвищої освіти є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами освітньої діяльності незалежно від форми власності та сфери управління.

3. Стандарт фахової передвищої освіти визначає такі вимоги до освітньо-професійної програми:

1) перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей і результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти;
2) вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю;
4) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
5) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
6) вимоги професійних стандартів (за наявності).

4. Стандарти фахової передвищої освіти спеціальностей, необхідних для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, можуть містити додаткові вимоги до правил прийому, структури освітньо-професійної програми, змісту освіти, організації освітнього процесу та атестації випускників. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти для відповідних освітніх програм формується у термінах програмних результатів навчання.

5. Методичні рекомендації щодо структури та порядку розроблення стандартів фахової передвищої освіти визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

6. Стандарти фахової передвищої освіти розробляє, затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (крім стандартів спеціалізованої фахової передвищої освіти) з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, що забезпечують формування і реалізують державну політику у відповідних сферах, і галузевих об’єднань організацій роботодавців. Стандарти фахової передвищої освіти повинні бути придатними для гармонізації з відповідними професійними стандартами та стандартами вищої освіти в межах Національної рамки кваліфікацій.

7. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворює сектор фахової передвищої освіти Науково-методичної ради, а також науково-методичні комісії з фахової передвищої освіти для розроблення стандартів фахової передвищої освіти за участю представників науково-методичних комісій вищої освіти.

Накази МКІП «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти»

НАКАЗ МКІП від 10.06.2021 № 417 Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

НАКАЗ МКІП від 14.06.2021 № 430 Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»

НАКАЗ МКІП від 14.06.2021 № 429 Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн»

НАКАЗ МКІП від 10.06.2021 № 414 Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво»

НАКАЗ МКІП від 10.06.2021 № 416 Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

НАКАЗ МКІП від 08.06.2021 № 408 Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія»

НАКАЗ МКІП від 15.06.2021 № 432 Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 

НАКАЗ МКІП від 23.06.2021 № 459 Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

В рамках реформи загальної середньої освіти розробляються:

На основі Державних стандартів розробляються:

  • Базовий навчальний план (є складовою частиною стандарту);
  • Типові освітні програми (затверджує МОН);
  • Типові навчальні плани (затверджує МОН);
  • Освітня програма (схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником у разі розробки документа на основі типових освітніх програм);
  • Робочий навчальний план закладу освіти (схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником).