Початкова мистецька освіта

Згідно Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 р. № 2145 – VIII), Розділ ІІ Структура освіти, Ст.21 мистецька освіта належить до спеціалізованої освіти.

Це освіта мистецького спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей.

Мистецька освіта передбачає здобуття спеціальних здібностей естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва.

Мистецька освіта включає:

 • початкову мистецьку освіту;
 • профільну мистецьку освіту;
 • фахову передвищу мистецьку освіту;
 • вищу мистецьку освіту.

Стандарти спеціалізованої освіти, крім стандартів вищої освіти, затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах.

Заклади спеціалізованої освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.

Акредитація освітніх програм спеціалізованої освіти, інституційний аудит та/або інституційна акредитація закладів спеціалізованої освіти здійснюються з обов’язковим залученням представників відповідної сфери.

Здобувачі спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами, вступають на наступний рівень освіти в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.

Фінансування здобуття спеціалізованої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Всі матеріали Міжнародної наукової конференції Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики, перспективи» (23 – 24 листопада 2017) 

Початкова

Початкову мистецьку освіту надають заклади спеціалізованої мистецької освіти (мистецькі школи).
Мистецька школа (музична, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо) є закладом спеціалізованої позашкільної освіти, який надає початкову мистецьку освіту і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, рішень засновників мистецьких шкіл, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх повноважень, визначених законами України, а також Положення про мистецьку школу і власного статуту.

Початкова мистецька освіта здобувається одночасно з початковою та/або базовою середньою освітою і полягає в набутті здобувачем компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва.

Одна з ідей сучасної мистецької школи полягає в поділі початкової мистецької освіти на певні підрівні:

Елементарний

Найперший підрівень початкової мистецької освіти. Програма цього підрівня розрахована на чотирирічний термін навчання. Бажаний вік здобувачів для вступу – діти віком 6 років. Навчання відбувається паралельно з 1-4 класами у загальноосвітній школі. Головна мета – надати учням можливість ознайомитись з різними видами мистецтва та дати елементарні знання з предметів за обраним напрямком.

Навчання на елементарному підрівні відбувається за трьома напрямками:

 • музичне мистецтво (інструментальне, хорове, фольклор)
 • образотворче/декоративне мистецтво
 • хореографічне / циркове мистецтво

Середній (базовий) 

Основний підрівень початкової мистецької освіти. Програмою передбачено два варіанти проходження цього підрівня. Перший – загальний мистецький (полегшений, без подальшого професійного навчання); другий – початковий професійний (поглиблений, з підготовкою до наступного підрівня здобуття професійної мистецької освіти).

Термін навчання – 5 (4) років, паралельно з 5 – 9 (6 – 9) класами загальноосвітньої школи. Рекомендований вік здобувачів для вступу – 10 років. Мета – диференціювати початкову мистецьку освіту та надати можливість здобувачу обирати між поглибленим вивченням мистецьких предметів з подальшою можливістю продовження професійного мистецького навчання чи здобуванням початкової мистецької освіти за спрощеною програмою.

Навчання відбувається після здобуття свідоцтва про початкову мистецьку освіту елементарного підрівня та продовжується за такими напрямками:

 • музичне мистецтво (інструментальне, вокальне, хорове, фольклор)
 • образотворче / декоративне мистецтво
 • хореографічне / циркове мистецтво
 • театральне мистецтво
 • кіно-, телемистецтво / мультимедіа

Поглиблений

Завершальний підрівень початкової мистецької освіти. Програма цього підрівня розрахована на дворічний термін навчання. Бажаний вік здобувачів для вступу – 15 років. Навчання відбувається паралельно з 10 – 11 класами в загальноосвітній школі. Головна мета – надати можливість учням, які обрали для себе початковий професійний підрівень під час навчання на базовому підрівні початкової мистецької освіти, продовжити професійне навчання паралельно з закінченням загальноосвітньої школи.

Навчання на поглибленому підрівні продовжується після здобуття свідоцтва про початкову мистецьку освіту базового (середнього)  підрівня та продовжується за такими напрямками:

 • музичне мистецтво (інструментальне, вокальне, хорове, фольклор)
 • образотворче / декоративне мистецтво
 • хореографічне / циркове мистецтво
 • театральне мистецтво
 • кіно-, телемистецтво / мультимедіа

Початкові мистецькі навчальні заклади – мистецькі школи переважно знаходяться в комунальній власності.

Інформаційна база мистецьких шкіл 

Одна з цих шкіл підпорядкована Міністерству культури України. Це Державна хореографічна школа при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. П.Вірського