ІНКЛЮЗІЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

ІНКЛЮЗІЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Міністерство культури України
Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти
Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти

 запросили взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«ІНКЛЮЗІЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ:
ВИКЛИКИ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

 6-7 грудня 2019 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «ІНКЛЮЗІЯ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ».

Конференція стала платформою для розгляду та обговорення актуальних проблем розвитку інклюзивної мистецької освіти в нашій країні. В організації конференції взяли участь органи державного управління, методичні служби сфери культури, заклади початкової, фахової передвищої, вищої мистецької освіти, громадські організації.

Мета конференції: окреслення особливих освітніх потреб дитини в мистецькій освіті – представлення та аналіз досвіду інклюзивного навчання; вироблення моделей психолого-педагогічної та соціально-педагогічної роботи, а також пропозицій щодо організації інклюзивної освіти; об’єднання зусиль щодо практики впровадження інклюзії в мистецьких школах (нормативно-правової та організаційно-педагогічної).

До участі в конференції були запрошені: викладачі та керівники мистецьких шкіл; представники органів влади, що розвивають теорію та практику інклюзивної освіти; експерти, вчені, студенти, аспіранти та магістранти; представники громадських організацій, які займаються питаннями освітньої, соціальної та культурної інклюзії.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Вектори розвитку інклюзії в мистецькій освіті: нормативно-правове забезпечення рівного доступу до мистецької освіти.
 2. Міжнародний досвід мистецької освіти для людей з особливими освітніми потребами.
 3. Громадсько-державне партнерство у впровадженні інклюзії в мистецькій освіті.
 4. Організація іклюзивного освітнього простору: інфраструктура та обладнання; освітні програми та інноваційні технології; методи і засоби, методики компетентнісного навчання та розвитку.
 5. «Дорожня карта» мистецької школи для переходу на навчання дітей з особливими освітніми потребами в мистецькій школі.
 6. Особливості моделі соціально-педагогічної роботи щодо організації інклюзивної освіти в умовах мистецької школи.
 7. Психолого-педагогічні аспекти інклюзивного навчання в мистецькій освіті.
 8. Варіативність технологій та методик інклюзивного навчання в мистецькій школі (педагогічна майстерня з досвіду роботи викладачів закладів мистецької освіти).
 9. Професійна підготовка викладачів до роботи в умовах інклюзії.
 10. Складові елементи інклюзивної освіти: командний підхід, задоволення індивідуальних потреб дітей, співпраця з батьками, створення сприятливої атмосфери в дитячому колектив.
 11. Соціокультурна адаптація, профорієнтація та працевлаштування здобувачів інклюзивної мистецької освіти.

Конференція пройшла в дистанційній формі (узагальнення матеріалів у електронний збірник, розсилка авторам та зацікавленим особам, розміщення на електронних ресурсах в широкому доступі). Матеріали учасників були опубліковані в науково-методичному збірнику, який буде надіслано авторам та розміщено для вільного завантаження в рубриці «Репозитарій» (колекції «Матеріали конференцій», «Інклюзія») на сайті: https://www.dnmczkmo.org.ua/. Збірник науково-методичних матеріалів було рецензовано фахівцями та експертами для подальшого впровадження та схвалено Вченою радою Державного науково-методичний центру змісту культурно-мистецької освіти.

Заявки приймалися до 01.11.2019 р. на e-mail: center@dnmczkmo.org.ua (позначка в темі листа: конференція_інклюзивна освіта).

 Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

Для участі в конференції необхідно було до 1 листопада 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу Центру: center@dnmczkmo.org.ua такі документи:

 • заявку на участь (бланк додається);
 • текст, оформлений відповідно до вимог (зразок додається).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора із вказівкою таких слів:

 • для заявки – прізвище автора_заявка (Іванов_заявка);
 • для статті – прізвище автора_текст (Іванов_текст).

Текстом для збірника міг бути науково-методичний матеріал, а саме: тези або наукова стаття, опис теоретичних концепцій, моделей, навчальна/робоча програма, опис досвіду викладача, опис методики, технології роботи з дітьми з особливими потребами, розробка заняття тощо (від 3 до 7 сторінок).

Адреса ДНМЦЗКМО: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; сайт: https://www.dnmczkmo.org.ua/, електронна пошта: center@dnmczkmo.org.ua.

Телефони для довідок: +38 (044) 279-10-92, +38 (044) 279-10-93, +38 (044) 279-10-88; моб. тел.: +380505354670 (Бриль Марина Миколаївна).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Вимоги до змісту: науково-методичний матеріал повинен відповідати тематичним напрямам конференції та містити результати, які є актуальними, обґрунтованими, достовірними й практично значущими.

Вимоги до кількості авторів: не більше двох.

Обсяг: 3–7 сторінок формату А5.

Оформлення тексту: поля – 2 см зі всіх сторін. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 12 (УДК, відомості про авторів, анотація, ключові слова – 11; назва доповіді – 14; література – 10). Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзац – 1 см. Орієнтація – книжкова (А5) (алгоритм налаштування формату А5 у Microsoft Word Document: 1) макет – розмір – А5; 2) разметка страницы – размер – А5), без нумерації сторінок, без переносів.

Структура тез: 1) УДК – вирівнювання по лівому краю; 2) прізвище ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене (почесне) звання автора, установа – вирівнювання по правому краю (автори, які не мають наукового ступеня/вченого звання – вказують посаду: наприклад, аспірант, асистент, викладач і т. п.); 3) через 1 інтервал назва доповіді – по центру, всі літери великі; 4) через 1 інтервал анотація – курсивом, 5 рядків; 5) через 1 інтервал ключові слова – 5 слів; 6) через 1 інтервал текстова частина доповіді, без виділення структурних елементів; 7) через 1 інтервал література – до 5-ти найважливіших наукових джерел (розміщення джерел за алфавітом: спочатку джерела написані кирилицею, потім – латиницею).

Табличний і графічний матеріал: цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею 12-м шрифтом (наприклад, Табл. 1. Методичні засоби). Графічний матеріал також потрібно нумерувати і він повинен мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією по центру 12-м шрифтом (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів уроків). Під таблицями та ілюстраціями 10-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру). Наприклад, Джерело: розроблено на основі [4] (або власна розробка). Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

Посилання: а) на літературу – необхідно подавати у такому вигляді: [2], або [3, с. 28–30] – якщо йде пряме цитування; б) на таблицю, рисунок – здійснюються у такому вигляді: (табл. 2), (рис. 1). У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

Інформаційний лист 

Зразок оформлення тез 

Заявка 

Приклад оформлення списку літератури