Глосарій

А

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (стаття 42, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

В

Варіативний складник змісту початкової мистецької освіти спрямований на забезпечення індивідуального підходу, у т. ч. індивідуального темпу здобуття освіти, поглиблення фахових компетентностей, забезпечення права вибору освітніх компонентів відповідно до інтересів та потреб учня/учениці та використовується для:

  • запровадження факультативів, навчальних дисциплін за вибором, що розширюють компетентності за обраним учнем/ученицею фахом, або з інших видів мистецтва. У такому випадку зміст варіативного складника формується з навчальних дисциплін, факультативів, видів діяльності за вибором учня/учениці та викладача, враховуючи можливості відповідної мистецької школи;
  • підсилення навчальних дисциплін інваріантного складника;
  • репетицій, підготовки до конкурсів, інших публічних виступів, створення концертних програм тощо.

Д

Державні стандарти повної загальної середньої освіти (державні стандарти) – документи, що визначають загальні обсяги навчального навантаження здобувачів початкової, базової середньої, профільної середньої освіти, вимоги до їх компетентностей і до згрупованих за відповідними освітніми галузями обов’язкових результатів навчання, яких вони мають досягти на відповідному рівні повної загальної середньої освіти (стаття 1, Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ).

 

Диференційоване викладання (від лат. differentia – розподіл цілого на частини, форми, ступені), суть якого полягає в урахуванні індивідуальних особливостей учнів у тій чи іншій формі під час їх групування з метою роздільного навчання в контексті уроку. Диференційоване навчання максимально наближує навчально-виховний процес до пізнавальних потреб учнів та їхніх індивідуальних особливостей (Універсальний дизайн в освіті: посібник / під заг. ред. Н. З. Софій. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. С. 73).

З

Заклад освіти – юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Заклад позашкільної освіти – складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів (стаття 1, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III).

 

Заклад спеціалізованої позашкільної освіти – заклад позашкільної освіти, що надає спеціалізовану освіту мистецького, спортивного, військового або наукового спрямування (стаття 1, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III).

 

Здобувачі освіти – вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

І

Інваріантний складник змісту початкової мистецької освіти мінімальний нормативний складник, який не може бути меншим встановленого обсягу і повинен охоплювати весь спектр освітніх компонентів, визначених типовою освітньою програмою.

 

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Інклюзивна освіта – це процес створення відповідних умов у навчальних закладах, що забезпечують максимальну та значущу участь в освітньому процесі всіх дітей і дорослих. У вужчому значенні термін «інклюзивна освіта» використовується для створення таких умов для дітей з порушеннями психофізичного розвитку – дітей з особливими потребами (Універсальний дизайн в освіті: посібник / під заг. ред. Н. З. Софій. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. С. 73).

 

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям (стаття 8, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

К

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

М

Методичне об’єднання – добровільне об’єднання викладачів, утворене з метою обміну передовим педагогічним досвідом, підвищення рівня викладання навчальних дисциплін, обговорення актуальних питань методик викладання, поширення нових педагогічних ідей (Примірне положення про методичне об’єднання, затверджено Науково-методичною радою Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти, протокол № 5 від 02.10.2020 р.).

 

Мистецька школа – заклад спеціалізованої мистецької освіти: музична, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо, який надає початкову мистецьку освіту (стаття 1, Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII). Мистецька школа організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, середнього (базового) та/або поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким та/або початковим професійним спрямуваннями (Положення про мистецьку школу від 09.08.2018 № 686).

Н

Навчальна програма – документ, що визначає послідовність досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета (інтегрованого курсу), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження, та затверджується педагогічною радою закладу освіти (стаття 1, Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ).

 

 Навчальний план конкретизує зміст освітньої програми, який затверджується директором мистецької школи; дає цілісне уявлення про структуру початкової мистецької освіти відповідного підрівня, встановлює погодинне співвідношення між окремими навчальними дисциплінами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів; охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх мистецьких шкіл незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, до якої можуть включатися дисципліни та форми роботи за вибором здобувача (Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм для мистецьких шкіл, наказ Міністерства культури України 16.07.2018 № 633).

 

 Наскрізні освітні програми охоплюють різні рівні освіти (стаття 33, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Національна рамка кваліфікацій – системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. № 519) «Національна рамка кваліфікацій»).

 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (стаття 8, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

О

Освіта дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки (стаття 18, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Освітні компоненти – предмети вивчення, дисципліни, індивідуальні завдання, контрольні заходи тощо (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

 Освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

 Освітня послуга – комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII). Освітні програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів. Освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти. Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до зазначеного Закону та спеціальних законів (стаття 33, Закон України «Про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Освітня програма закладу освіти (власна освітня програма) – документ, що містить комплекс освітніх компонентів, спланованих та організованих закладом освіти для досягнення учнями визначених цією програмою очікуваних результатів навчання, який розробляється і затверджується відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 1, Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ).

 

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації (стаття 1, Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII).

 

 Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

П

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, що спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

 Підрівні початкової мистецької освіти: елементарний, середній (базовий) та/або поглиблений (Положення про мистецьку школу від 09.08.2018 № 686):

– елементарний, стандартною тривалістю 4 роки, що завершується з паралельним здобуттям початкової загальної середньої освіти;

– середній (базовий), стандартною тривалістю 4–5 років, що завершується з паралельним здобуттям базової загальної середньої освіти. Базовий (середній) підрівень початкової мистецької освіти має два спрямування:

  1. загальне мистецьке спрямування, метою якого є формування теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) компетентностей для соціалізації та самореалізації здобувача в обраному виді мистецтва;
  2. початкове професійне спрямування – формування поглиблених теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) компетентностей, необхідних для продовження здобуття фахової передвищої або вищої мистецької освіти;

– поглиблений, стандартною тривалістю 2 роки, що завершується з паралельним здобуттям повної загальної середньої освіти (Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм для мистецьких шкіл, наказ Міністерства культури України від 16.07.2018 № 633).

 

Позашкільна освіта – сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти (стаття 1, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III).

 

Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти. Компетентності, здобуті за освітніми програмами початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні формальної освіти (Положення про мистецьку школу від 09.08.2018 № 686).

Р

Ресурсна кімната – спеціально облаштована кімната у закладі чи установі освіти, що відповідає принципам універсального дизайну і розумного пристосування, призначена для надання (проведення) індивідуальних та/або групових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг/занять; психологічного розвантаження; соціально-побутового орієнтування, набуття навичок самообслуговування (Порошенко М. А. Інклюзивна освіта : навч. посіб. Київ : ТОВ «Агенство «Україна», 2019. С. 238).

 

Рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Рівні мистецької освіти:

  • початкова мистецька освіта здобувається одночасно з початковою та/або базовою середньою освітою і полягає в набутті здобувачем компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;
  • профільна мистецька освіта здобувається на основі початкової мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою освітою та орієнтована на продовження навчання на наступному рівні мистецької освіти;
  • фахова передвища мистецька освіта здобувається на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти або на основі повної загальної середньої освіти та полягає в набутті здобувачем освіти професійних компетентностей за певною мистецькою спеціальністю;
  • вища мистецька освіта здобувається на основі профільної або фахової передвищої мистецької освіти та повної загальної середньої освіти і полягає в набутті здобувачем вищої освіти компетентностей відповідного ступеня вищої освіти (молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва та доктора наук) за певною мистецькою спеціальністю (стаття 21, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Робоча навчальна програма (робоча програма начальної дисципліни) – нормативний документ, що розробляється для кожної навчальної дисципліни (освітнього компоненту), враховує ключові компетентності, визначені освітньою програмою, деталізує загальний зміст навчальної дисципліни на основі навчальної програми та конкретизує засади й підходи до організації освітнього процесу (Методичні роз’яснення до розроблення робочої навчальної програми в закладах початкової мистецької освіти, затверджено Науково-методичною радою Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти, протокол № 5 від 02.10.2020 р.).

 

Розумне пристосування – запровадження, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

С

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом фахової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (стаття 1, Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII).

 

Спеціалізована освіта – це освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей (стаття 21, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

 

Спеціалізована фахова передвища освіта – це фахова передвища освіта мистецького, спортивного чи військового спрямування, що забезпечує здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності (стаття 9, Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII).

 

Стандарт спеціалізованої освіти – документ, що містить вимоги до компетентностей та результатів навчання, яких мають досягти учні закладів спеціалізованої освіти за мистецьким, спортивним, військовим чи науковим спрямуванням з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів (стаття 1, Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ).

 

Стандарт фахової передвищої освіти – сукупність вимог до освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності (стаття 1, Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII).

Т

Типова освітня програма – це основний документ мистецької школи, який визначає загальний нормативний зміст та основні засади й підходи до організації навчання.

У

Універсальний дизайн – дизайн предметів, оточення, програм і послуг, спрямований на забезпечення їх максимальної придатності для користування всіма людьми без необхідності в адаптації або спеціальному дизайні (Універсальний дизайн в освіті: посібник / під заг. ред. Н. З. Софій. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с. С. 74).

 

Універсальний дизайн у сфері освіти – дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Ф

Фаховий коледжзаклад фахової передвищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях. Фаховий коледж також має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, та/або першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Фаховий коледж, який здійснює освітню діяльність у системі фахової спеціалізованої передвищої освіти, має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття базової загальної середньої освіти, якщо наскрізна освітньо-професійна програма передбачає підготовку фахового молодшого бакалавра на основі початкової загальної середньої освіти (стаття 31, Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII).

 

 Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою (стаття 8, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Я

Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг (стаття 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).