Всеукраїнська науково-практична конференція «РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ. ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ»

Всеукраїнська науково-практична конференція «РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ. ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ»

Міністерство культури України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти
Херсонська академія неперервної освіти
Департамент культури, туризму та курортів Херсонської ОДА
Управління культури Херсонської міської ради
Навчально-естетичний комплекс «Художня школа» м. Херсона

 До 40-річчя заснування Дитячої художньої школи Херсонської міської ради

 Всеукраїнська науково-практична конференція
«РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ. ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ»
29 – 1 (2) травня 2020 року

м. Херсон


Запрошуємо викладачів мистецьких шкіл, керівників і методистів методичних установ сфери культури, представників інших навчальних закладів та установ до участі

 Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретико-методологічні основи та тенденції розвитку сучасного дитячого мистецтва.
 2. Розвиток емоційного інтелекту учнів мистецьких шкіл в процесі формування творчої особистості.
 3. Методичні прийоми вирішення кола навчальних проблем розвитку творчої компетентності учнів мистецьких шкіл (з досвіду роботи).

  Спеціальна проблема:
 «Натюрморт – засіб формування образотворчих навичок чи засіб творчого розвитку?»

 • Натюрморт крізь призму видів мистецтва: тематика, композиція, засоби виразності, технічні прийоми.
 • Історична та культурологічна парадигма жанру «Натюрморт»: стилі, напрями, течії.

У програмі конференції планується:

– пленарне засідання;
– виступи учасників семінару;
– відування культурно-мистецьких подій та виставок міста;
– ознайомлення з діяльністю навчально-естетичного комплексу «Художня школа» м. Херсона;
– майстер-класи, практичні заняття, творчі майстерні;
– круглий стіл з керівниками мистецьких шкіл;
– вручення свідоцтв та/або сертифікатів про підвищення кваліфікації.

Фінансові умови:

Організаційний внесок за участь у роботі семінару становить 250 грн. з учасника та здійснюється без мети отримання прибутку для того, щоб покрити фінансові витрати організаторів на канцелярські витрати; виготовлення та друк інформаційних матеріалів, сертифікатів; оренду приміщень і обладнання. Фінансування відрядження учасників здійснюється за рахунок відряджуючої сторони (або власний). Пропозиції щодо варіантів проживання та харчування будуть надіслані пізніше електронним листом тим, хто надіслав заявку.

За результатами семінару учасники отримають сертифікат ДНМЦЗКМО про участь у заходах з підвищення кваліфікації. Також за потребою можна отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації Інституту публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (група формується на засадах самоокупності, вартість уточнюється).

Увага! Учасники, які планують отримати свідоцтво, обов’язково мають підготувати письмову контрольну роботу на тему семінару-практикуму обсягом 3-4 сторінки.

За підсумками Всеукраїнського семінару-практикуму 2020 року планується видання збірника статей з матеріалами конференції. Орієнтовна вартість публікації однієї сторінки 25-30 грн.( вимоги до оформлення статті додаються).

УВАГА!

Заявки на участь у конференції, тексти статей, що плануються до друку, тези доповідей (для бажаючих виступити) приймаються до 15 лютого 2020 р.

Інформацію надсилати на електронну адресу: DL2001@ukr.net

Контактні телефони:
(050) 396-27-70 – Сліпіч Юлія Володимирівна,
(050) 847-14-24, (098) 55-44-380 – Кузнецова Оксана Іванівна.

Вимоги до написання статей:

 • обсяг – 4-6 стор.;
 • текст виконується в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац –1 см, параметри сторінок: розмір лівого – 20 мм, правого – 20 мм; розмір верхнього і нижнього берегів – 20 мм;
 • при оформленні статті варто дотримуватися наступної послідовності: прізвище та ініціали авторів (у правому куті сторінки), назва статті – в центрі великими літерами – виділена напівжирним; через 1 інтервал – текст статті (вступ, основий зміст, висновки), список літератури;
 • ілюстративний матеріал і таблиці подаються після тексту статті, повинні мати нумерацію і назву; вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються; сторінки статті не нумеруються;
 • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках [], зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела, напр. [5, с.23];
 • література – в алфавітному порядку згідно з вимогами до бібліографічних описів (ДСТУ 8302:2015);
 • скорочення на зразок т. ін., ХІХ ст., ініціали при прізвищах (напр.: І.А. Зязюн), назви населених пунктів на зразок м. Київ, с. Михайлівка друкувати через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл);
 • використовувати лише такі лапки: «;
 • використовувати лише такий апостроф: ’ (клавіша ё в українському регістрі)
 • треба розрізняти тире (–), дефіс (-);
 • після тексту статті подаються відомості про авторів.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Прізвище та ініціали

НАЗВА СТАТТІ

Текст статті <>

Література (у алфавітному порядку)

 1. Береза А., Нестерович Б. Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи [Ноти]: навч.-метод. посіб. Вінниця: Нова Книга, 2011. 176 с.
 2. Давидов М. Школа виконавської майстерності баяніста (акордеоніста): посібник [для студ. та педагогів вищих і середніх навч. закл.]. К.: Вид-тво ім. Олени Тиліги, 1998. 112 с.
 3. Ільченко О. Художні основи аматорського народно-оркестрового виконавства: автореф. дис… докт. мистецтв.:  спец. 17.00.03 – музичне мистецтво. К., 1996. 60 с.
 4. Пасічняк Л. Етапи становлення репертуару академічних народно-інструментальних ансамблів України ХХ століття. Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини: зб. матер. наук.-практ. конф. (Львів, 3 листопада 2005) / [ред.-упоряд. А. Душний, С. Карась, Б. Пиц]. Дрогобич: Коло, 2005. С. 261–269.
 5. Шишко Л. У Луцьку формується авторитетна баянна школа [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://vidomosti-ua.com/news/12715 [15.09.2015]
 6. Юник Д. Виконавська надійність музикантів: зміст, структура, і методика формування: [монографія]. К.: ДАКККіМ, 2009. 340 с.

Відомості про авторів
Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних, пунктуаційних та орфографічних помилок! Матеріали із виявленими фактами плагіату, або такі, що не відповідатимуть тематиці семінару, не прийматимуться до друку.

 

Інформаційний лист (Word)

Заявка (Word)