РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МИСТЕЦЬКИХ ШКОЛАХ

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МИСТЕЦЬКИХ ШКОЛАХ

Структурним підрозділам
з питань культури обласних державних адміністрацій
та Київської міської державної адміністрації

Керівникам мистецьких шкіл

Про надання роз’яснень щодо деяких
питань здійснення освітньої діяльності
у мистецьких школах

У зв’язку із оновленням галузевих нормативно-правових актів Міністерства культури України, що стосуються початкової мистецької освіти, в межах повноважень надаємо роз’яснення щодо деяких питань здійснення освітньої діяльності мистецьких шкіл у 2019/2020 навчальному році.

Згідно з пунктом 2 Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09 серпня 2018 року № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 року за № 1004/32456 (далі – Положення), мистецька школа є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, рішень засновників мистецьких шкіл, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх повноважень, визначених законами України, а також Положення про мистецьку школу і власного статуту.

Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції сучасної мистецької школи, затвердженої наказом Міністерства культури України від 20 грудня 2017 року № 433 та Положення, освітній процес в мистецькій школі здійснюється за освітніми програмами.

Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів. Пунктом 7 статті 21 Закону України «Про освіту» та пунктом 2 розділу V Положення визначено, що заклади спеціалізованої освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.

Статтею 16 Закону України «Про позашкільну освіту» визначено, що заклади позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм. Також встановлено, що державні та комунальні заклади позашкільної освіти можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за освітніми програмами з позашкільної освіти, затвердженими у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, а також за іншими освітніми програмами, за умови їх затвердження відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Окремо варто зауважити, що відповідно до чинного законодавства, мистецька школа є юридичною особою, діє на підставі статуту, затвердженого засновником, який має містити, окрім іншого, мету, напрями та основні завдання діяльності, структуру, права, обов’язки учасників освітнього процесу. Підпунктом 13 пунктом 3 розділу ХІІ Закону України встановлено, що переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цього Закону.

Згідно з пунктом  5 розділу ІІ Положення основним видом діяльності мистецької школи є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою.

Враховуючи зазначене та з метою реалізації законодавчо закріпленого права мистецьких шкіл на академічну та організаційну автономію, рекомендуємо керівникам мистецьких шкіл спільно з колегіальним органом мистецької школи (педагогічною радою) спланувати освітню діяльність для учнів, які з 1 вересня 2019 року будуть зараховані на навчання до мистецьких шкіл на перший рік навчання, згідно вимог чинного законодавства.

Інформуємо, що законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та Положенням передбачено три ключові моделі здійснення освітньої діяльності, а саме:

Варіант 1. Здійснення освітньої діяльності за типовими освітніми програмами елементарного підрівня початкової мистецької освіти (за видами мистецтв), затвердженими наказом Міністерства культури України від 24 квітня 2019 року №352 (зі змінами, внесеними наказом Мінкультури від 04 липня 2019 року №506) (далі – типові освітні програми).

Варіант 2. Здійснення освітньої діяльності за власними освітніми програмами початкової мистецької освіти (за видами мистецтв), розробленими з урахуванням типових освітніх програм. Зверніть увагу, що власні освітні програми, розроблені з урахуванням типової освітньої програми, можуть відрізнятися від типової освітньої програми послідовністю викладення навчального матеріалу, обсягом його вивчення та навчального навантаження в бік збільшення. Звуження/зменшення змісту, обсягу компетентностей та результатів навчання не допускається. У випадку розроблення власної наскрізної освітньої програми, типова освітня програма елементарного підрівня може бути частиною такої наскрізної  програми.

Варіант 3. Здійснення освітньої діяльності за власними освітніми програмами (елементарного підрівня або наскрізні) початкової мистецької освіти (за видами мистецтв), розробленими без урахування типових освітніх програм. Зверніть увагу, що власні освітні програми, розроблені без урахування типових освітніх програм, можуть містити освітні компоненти та розрахунки годин на їх вивчення, визначені типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), затвердженими наказом Міністерства культури України від 11 серпня 2015 року № 588 (далі – типові навчальні плани).

Додатково інформуємо, що здійснення освітньої діяльності не за освітніми програмами, а за типовими навчальними планамидопускається як виняток до моменту переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність до Закону України «Про освіту».

Окремо інформуємо, що мистецькі школи, які розробили та впровадили освітні програми з 1 вересня 2018 року, мають право продовжувати здійснювати освітній процес за цими освітніми програмами.

Також, зверніть увагу, що при розробці власних освітніх програм, мистецькі школи можуть керуватися методичними рекомендаціями з розроблення освітніх програм для мистецьких шкіл, затвердженими наказом Міністерства культури України від 16 липня 2018 року № 633.  

Заступник Міністра

Т.МАЗУР

Джерело